PR-เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวอรญาณี  สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top