PR-เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และหารูปแบบแนวทางส่งเสริมการฝึกอาชีพรูปแบบใหม่ และเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งาน “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19” เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่งต่อไป ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุนิษา  หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top