PR-เข้าร่วมการประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ อาคารบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และนางพัชนี  เกรียงณรงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับ พมจ.สงขลา ผอ.สสว.11 และหัวหน้าหน่วยงาน พม. OneHome ในจังหวัดสงขลา

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top