PR-เข้าร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้แทนแต่ละกลุ่มฝ่าย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2564 และแผนงานเดือนธันวาคม 2564 ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สค. รวมถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top