PR-เข้าร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ในการนี้ ผู้แทนกลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 และแผนงานระยะต่อไปของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สค. รวมถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการCaregiver 3.นัดหมายศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top