PR-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 – 21 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุวรรณา  เที่ยงธรรม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) จัดโดยสถาบันพระประชาบดี ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 13 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top