PR-เข้าปรึกษาแนวทางการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวระพีพรรณ ขันทอง พนักงานสถิติ ระดับ ส 4 และนางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม เข้าปรึกษาแนวทางการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ประสานการส่งผู้รับเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top