PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง อุนทรีจันทร์ ครูฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยและตัดผมชาย นำผู้รับการฝึกอาชีพหลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 63 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ให้กับผู้เปราะบางทางสังคม ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top