PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ บ้านควนหมาโว้ หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง อุนทรีจันทร์ ครูฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยและตัดผมชาย นำผู้รับการฝึกอาชีพหลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 63 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ให้กับประชาชน จำนวน 20 คน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top