PR-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ”แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวนูรอัยนี เบญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ และนายอารีฟ หลังยาหน่าย นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จาก มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย รวมทั้งเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ตามภารกิจกระทรวง พม. เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top