PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของศูนย์เรียนรู้ฯแก่กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทอผ้า
2) กลุ่มกระจูดบ้านไสขนุน หมู่ที่ 11 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด

โดยมีนายสนั่น คงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านไสขุนน ให้การต้อนรับพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

 

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top