PR-ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผ้าบ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำตลอด อำทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top