PR-ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันที่ 14 ธ.ค.2564 นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ปลัดอำเภอ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์  (สิริชีวาทร) ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายสำสุดดีน เต๊ะหมาน ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top