PR-ลงพื้นที่ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ณ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 เมษายน 2565 นางพัชนี เกรียงณรงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ราย รวมทั้งเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top