PR-ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ณ พื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวระพีพรรณ  ขันทอง พนักงานสถิติ ระดับ ส4 และนางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 คน ซึ่งประสงค์ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้าบาติก

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top