PR-ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัวตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ณ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมในทุกมิติของสภาพปัญหา เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งนี้ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top