PR-ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”


PR-ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top