PR-ร่วมลงนามกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.วาทิต  มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เพื่อร่วมลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบทบาทภารกิจและแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบริการ และได้เข้าเยี่ยมชมแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top