PR-ร่วมต้อนรับ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและร่วมตอบประเด็นซักถาม กล่าวต้อนรับ โดย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน 

นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหากลุ่มเปราะบางจังหวัดสงขลา โดย นางวิไลวรรณ  สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  ศาลาโรงธรรมวัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม พม. จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ และลงพื้นที่ดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top