PR-พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 62 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 62 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมภายในสถาบัน ดังนี้ 

 หลักสูตร 120 ชั่วโมง ได้แก่ การทำเบเกอรี่ 8 คน เสริมสวยเบื้องต้น 5 คน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 คน

 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 1 คน

 รวมผู้สำเร็จการฝึกอบรม 4 หลักสูตร จำนวน 15 คน 

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top