PR-พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร 120 ชั่วโมง นวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 คน และหลักสูตร 60 ชั่วโมง การทำขนมไทย จำนวน 10 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top