PR-ฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 33 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top