PR-ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวอรญาณี สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก่อนไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานในบ้าน ระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอบรมหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง ของศูนย์ฯ ต่อไป โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top