PR-ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวนูรอัยนี เบญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ และนายผดุงพงศ์ มีชู นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กเชิงบวก ผ่านโปรแกรม Net PAMA ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กในชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (Node) คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จากภาคเหนือและภาคใต้รวม 13 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top