PR-ประชุมชี้แจงการสำรวจแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมวดเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม และนายจักรรัตน์ บุญหยาด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี รายละ 3,000 บาท ผ่านระบบ Zoom meeting แก่ผู้แทนกลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกาวะ หมู่ที่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ฝึกอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า สมาชิกกลุ่ม จำนวน 26 คน 2) กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ฝึกอบรมหลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 30 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top