PR-ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุนทร อ่อนเกตุพล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ผ่านกลไกการทำงานระดับจังหวัด โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาสถาบันครอบครัว พิจารณาการจัดงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top