P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง

ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้เปิดรับบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมเช่ิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับให้บริการในตะวันออกกลาง บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกลาง ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบิดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกลาง ตามรายชื่อ ดังเอกสารแนบ

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top