PR-ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษา นายอาริฟ หลังยาหน่าย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top