PR-ปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคม Hot Line สายด่วน พม. 1300 สงขลา ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนูรอัยนี  เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสายด่วน พม.1300 เพื่อให้บริการรับแจ้ง ข้อมูล บริการรับความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีสถิติการรับเรื่องและการให้คำปรึกษาผ่านสายด่วน 1300 ในวันนี้ ช่วงเวลา 08.30 น. – 14.30 น. รวม 5 สาย ซึ่งยุติเรื่องได้ 4 สาย ส่งต่อ พมจ. จำนวน 1 สาย จำแนกเป็นเรื่อง ติดตามปัญหาเดิม (ปัญหาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทุนการศึกษา และเรื่องเงินสงเคราะห์) จำนวน  3 ราย และส่งต่อเรื่องเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว แก่ทาง พมจ.จำนวน 1 ราย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top