PR- ปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคม Hot Line สายด่วน พม. 1300 สงขลา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายทนัฐชา สวัสดี นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานสายด่วน พม.1300 เพื่อให้บริการรับแจ้ง ข้อมูล บริการรับความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีสถิติการรับเรื่องและการให้คำปรึกษาผ่านสายด่วน 1300 ในวันนี้ ช่วงเวลา 08.30 – 14.30 น. รวม 3 สาย ซึ่งยุติเรื่องได้ 2 สาย ส่งต่อ บ้านพักเด็ก 1 สาย จำแนกเป็นเรื่องคนหาย 1 สาย ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 1 สาย และขอความช่วยเหลือเรื่องนมผงสำหรับดูแลเด็ก 1 สาย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top