PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

วันที่ 26-27 เมษายน 2565 นางสาวสุนิษา หวานแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน รวม 90 คน ดังนี้ 1) กลุ่มแม่บ้านตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หลักสูตรการแปรรูปอาหาร
2) กลุ่มสตรีตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ หลักสูตรจักสานเส้นพลาสติกและการทำผ้ามัดย้อม
3) กลุ่มอาชีพแม่บ้านตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพะยา จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการทำเครื่องแกงและน้ำพริก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top