PR-กิจกรรม “การแปรรูปข้าวโพดหวาน” ณ นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 15.30 น. นางสุจิตรา เกรียงไกรฉัตร ครูฝึกอาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรกิจกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม “การปลูกข้าวโพดหวาน” และผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นำมาจัดกิจกรรม “การแปรรูปข้าวโพดหวาน” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน ประกอบด้วยสมาชิกในนิคมสร้างตนเองและประชาชนทั่วไปในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top