PR-กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้แก่บุคลากร ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้แก่บุคลากร โดยใช้เครื่องมือ Google Drive, Google Calendar และ Google Form รวมถึงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (https://southcenter.dwf.go.th) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top