PR-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ปรับสภาพพื้นที่ กวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ดูสวยงาม สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันภายในหน่วยงาน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top