PR-การอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับวิทยากรประจำ Leaning Center ครั้งที่ 1/2565ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 15.30 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับวิทยากรประจำ Leaming Center ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านครอบครัว วิธีการสร้างสัมพันธภาพสู่ครอบครัวอบอุ่นผ่านทักษะการฟัง การพูดที่ดี และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การค้าประเวณีหรือกลุ่มหญิงบริการในพื้นที่ ในการนี้นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายอลัน สาดี นักสังคมสงเคราะห์ และนายทนัฐชา สวัสดี นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมดั’กล่าว ผ่านระบบ Zoom meeting

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top