PR-การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนงานและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ได้แก่ 

จังหวัดสงขลา รายละ 3,000 บาท จำนวน 27 ราย ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 7 ราย  

จังหวัดนราธิวาส รายละ 3,000 บาท จำนวน 28 ราย ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 2 ราย

จังหวัดปัตตานี รายละ 3,000 บาท จำนวน 22 ราย ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 8 ราย 

รวมจำนวน 94 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 265,000 บาท

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top