PR-การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่ม 100 วัน ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพและจัดสวัสดิการตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่ม 100 วัน ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการรวมกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 100 วัน จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มขนมบ้านอินทิรา หมู่ที่ 7 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง หลักสูตรการทำขนม จำนวน 10 ราย

2. กลุ่มมุสลิมะฮ์บ้านปะเหลียน หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หลักสูตรการทำขนม จำนวน 13 ราย

3. กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานกรุงชิง หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 10 ราย

4. กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผ้าบ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 18 ราย   

รวมจำนวน 51 ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top