PR-เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับจังหวัด ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง  อุนทรีจันทร์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top