PR-เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อหาแนวทางพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ รวมทั้งผู้รับบริการที่เข้ามาฝึกอาชีพในสถาบัน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top