PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง อุนทรีจันทร์ ครูฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยและตัดผมชาย นำผู้รับการฝึกอาชีพหลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 63 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม จำนวน 10 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top