PR-หารือและวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กับมูลนิธิเพื่อนหญิง ณ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ และนายจำนัน คงคาสวัสดิ์ พนักงานบริการ เข้าร่วมหารือและวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กับมูลนิธิเพื่อนหญิง ณ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top