หลักสูตร

ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว                                                                                                                                                                        เป็นการเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ   มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยมีเป้าหมายในการฝึกอาชีพ คือ

           1) ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสตรีและผู้สนใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีอายุระหว่าง    14-60 ปี (ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้มีการขยายให้แก่ผู้มีศักยภาพที่อายุเกิน 60 ปี ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ) ปีละ 500 คน  มีทั้งพักประจำในศูนย์ฯ และไป-กลับ

               รุ่นที่  1  ดำเนินการฝึกอาชีพ  ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม

               รุ่นที่  2  ดำเนินการฝึกอาชีพ  ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน

          2) ดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มที่สนใจ  ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรีในชุมชน และนักเรียนดำเนินการฝึกทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ                                                               สำหรับการให้บริการของศูนย์ฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ คือ เพิ่มหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้ผู้เรียนได้เลือกตามความต้องการ ปัจจุบัน จึงมีหลักสูตร 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มีการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี และครอบครัว ที่ประสบปัญหาทั้งในสถาบันและในชุมชน                                                                                                                                                 รวมถึงการให้บริการทั้งเชิงรุกที่เปิดกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน ซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่ศูนย์ฯ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการยอมรับ และสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และเชิงรับที่เปิดสอนอบรมในศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวสตรี สตรี รวมทั้งบุคคลทั่วไปอายุ 14 – 60 ปี และบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมีฐานะยากจน ต้องการมีอาชีพ ได้มีความรู้ ทักษะ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดให้บริการฝึกอาชีพ ได้แก่

 1. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า
 2. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ
 3. แผนกเสริมสวยและตัดผมชาย
 4. แผนกอาหารและโภชนาการ
 5. แผนกคอมพิวเตอร์
 6. แผนกปักจักร
 7. แผนกนวดแผนไทย (โดยในปี 2563 ศูนย์ฯ ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง)
 8. หลักสูตรคลินิกเสื้อผ้า (ซ่อมแซมเสื้อผ้า)
 9. หลักสูตรการทำเบเกอรี่
 10. หลักสูตรการทำและแต่งเล็บ
 11. หลักสูตรอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการ

นอกจากนี้  ศูนย์ฯ ได้ร่วมทำงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
กลุ่มที่เป็นนโยบายเร่งด่วน และกลุ่มที่ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับการช่วยเหลือและเข้าสู่กระบวนการอาชีวบำบัด และพัฒนาฝึกอาชีพ

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top