หลักฐานการสมัคร

  1. เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน) ตัวจริง*
  2. หลักสูตรวุฒิการศึกษาสูงสุด*
  3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก)

หมายเหตุ * ศูนย์เรียนรู้ฯ จะเป็นผู้ทำสำเนาหลักฐานทางราชการ

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top