วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

   กรมกิจการสตรีฯ   “สตรีและครอบครัวมั่นคง  สังคมเสมอภาค”

   ศูนย์ฯ                 “เป็นที่พึ่งของสตรีและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งมั่นคง”

 

คำขวัญ

 

ศูนย์ฯ                 “ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม หนุนนำอาชีพ”

 

 

ค่านิยม

 

กรมกิจการสตรีฯ   มืออาชีพ มีจริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม”

ศูนย์ฯ                 “เสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ใฝ่รู้ จิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม”

 

วัฒนธรรมองค์กร

จิตอาสา สื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและองค์กร”

จิตอาสา  

หมายถึง การเป็นผู้ให้ เสียสละ สมัครใจให้บริการ ช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สื่อสารสร้างสรรค์ 

หมายถึง การสื่อสารที่ถูกต้องเป็นจริง สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนาตนเองและองค์กร 

หมายถึง การใส่ใจใฝ่เรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของตนเองและองค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์

       1. สตรีมีศักยภาพ สถานภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศ

2. บุคคลได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ สวัสดิภาพ และสวัสดิการสังคม จากการถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศ 

   การกระทำความรุนแรงในครอบครัว และการค้าประเวณี 

3. ฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงานทำให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

4เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

        5. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top