PR-ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม และนายอรรถพร คงอาวุธ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน 4 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้
1) บ้านไสขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด
2) บ้านเนินมวง หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรการทอผ้า
3) ชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
4) บ้านทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการแปรรูปอาหาร

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top