ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒราสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลาจะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน

แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top