รายงานข่าวประจำวัน เดือนเมษายน

PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

PR-กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบ Zoom Meeting , Google Meet และการใช้เครื่องเสียง เพื่อประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top