รายงานข่าวประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์

PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) เอกสารรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ

PR-ร่วมลงนามกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top