มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ภาคใต้

         ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ภาคใต้ เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถาบันและในชุมชน

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top