PR-ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าหัวงานและเครือข่าย พม. จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าพบ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อรับนโยบายเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขล เวลาต่อมาเข้าพบนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และเวลา 10.00 น. เข้าพบนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และนายจรัส ชุมปาน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ (อดีต พมจ.สงขลา) ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top